Võrgustikuvõimekuse kompassi toetuspakett

Eesmärk Sekkumine aitab haridusasutusel kaardistada oma vajadused ja võimalused seoses haridusvõrgustikuga kolmel funktsionaalsel tasandil. Tuvastatakse arengukohad, kus võrgustikuvõimendus saab anda lisandväärtust. Kavandatakse edasised tegevused ja vajadusel koolitus, kootsing jm võimestavad tegevused haridusuuenduskeskuse spetsialistide poolt. Väljundid Haridusasutus saab võrgustikutegevuse kava. Sihtrühm koolieelse lasteasutuse õpetajad ja juhtkond, kooliõpetajad ja juhtkond, ülikooli õppejõud ja juhtkond Maht sõltub soovitud… Continue reading Võrgustikuvõimekuse kompassi toetuspakett

Muutuste vastuvõtlikkuse mõõtmine ja suurendamine

Eesmärk See hindamisteenus on mõeldud andmaks parasjagu muudatusi sisseviivale haridusasutusele ülevaadet, kuidas nende töötajad muudatustesse suhtuvad ja kuivõrd nende suhtumine ajas muutub. See võimaldab mõista, kui palju on neid töötajaid, kes on muutustele avatud, ja neid, kelle jaoks muutused on vastumeelsed. Tulemustest lähtuvalt koostatakse asutusele raport, mis hõlmab soovitusi soovitud suunas edasi liikumiseks. Väljundid Haridusasutus… Continue reading Muutuste vastuvõtlikkuse mõõtmine ja suurendamine

Haridusasutuse uuendusmeelsuse hindamise ja arengu suunamise pakett

Eesmärk See hindamisteenus aitab määrata asutuse uuendusmeelsuse taseme, tuvastada arenguvajaduse(d) ja kavandada edasist tegevust, kasutades selleks sisehindamisele suunatud kootsingut ja küsimustikku, mida on võimalik kollektiivil või juhtkonnal iseseisvalt täita. Protsessi jooksul on toeks haridusuuenduse spetsialist. Väljundid Haridusasutus saab teada oma arenguvajadused ja sellest lähtuvalt kavandada valitud muutuse kavandamise ja elluviimise protsessi. Soovi korral koostatakse seejärel… Continue reading Haridusasutuse uuendusmeelsuse hindamise ja arengu suunamise pakett

Õpilaste lugemisoskuse ja tekstimõistmise arendamine

Eesmärk Suunata mõistma, kui oluline on laste lugemisoskuse ja sügavama tekstimõistmise arendamine ja selle toetamine. Lastest, kes kasutavad lugemisel teadlikke strateegiaid, arenevad sihikindlad mõtlejad ja iseseisvad õppijad. See sekkumine süvendab õpetajate teadmisi ja praktilisi oskusi tekstimõistmise arendamisest erinevatel kognitiivsetel tasanditel. Väljundid Õpetaja saab teadmised tekstimõistmise olemusest ja strateegiatest nende rakendamiseks ning oskab neid eesmärgipäraselt lastele… Continue reading Õpilaste lugemisoskuse ja tekstimõistmise arendamine

Õppevara analüüsimine ja hindamine alushariduses ja põhikooli I–II kooliastmes

Eesmärk Õpetajate ettevalmistuses ja töös on oluline koht oskusel orienteeruda olemasolevas õppevaras ning valida, kohandada ja luua ise kvaliteetset õppevara. Selle koolitusega süvendatakse lasteaia- ja kooliõpetajate ning õpetajahariduse üliõpilaste teadmisi ja oskusi, analüüsimaks ja hindamaks iseseisvalt õppevara, mis toetaks laste arengut ja õpilaste õppimist. Väljundid Koolituse läbinu õpib tundma kvaliteetse õppevara kriteeriumeid, oskab neist lähtuvalt… Continue reading Õppevara analüüsimine ja hindamine alushariduses ja põhikooli I–II kooliastmes

Kaasava hariduse edendamine lasteaias

Eesmärk Tõhustada kaasava hariduse rakendamist, mis annab võrdsed võimalused kõigile olenemata nende eripäradest. Lähtuvalt haridusasutuse vajadustest ja probleemidest, pakutakse võimalust õppida hindama lapse arengut ja erivajadusi, õppida rakendama lähtuvalt juhtumist individuaalset arenduskava, lihvida suhtlemisoskust lapsevanematega vestlemisel, õppida ohjeldama käitumisprobleemidega lapsi, õppida mõistma paremini teisest kultuurist ja keelebarjääriga lapsi ning omandada paremad kolleegide toetamise oskused hoidmaks… Continue reading Kaasava hariduse edendamine lasteaias

Õpiringi juhtimine lasteaias

Eesmärk Lasteaiaõpetajatele, abiõpetajatele, assistentidele ja juhtkonna liikmetele õpetatakse vajalikke pädevusi õpiringi juhtimiseks koolieelses lasteasutuses, sh õpetatakse seostama õpiringi nüüdisaegse õpikäsitusega, mängitakse praktiliselt läbi olulisemad õpiringis kasutatavad meetodid ning kujunetakse läbi oma kogemuste reflekteerimise pädevamaks professionaaliks. Väljundid Õpetaja hakkab senisest enam teadvustama ja väärtustama kollegiaalset koostööd. Ta on läbi proovinud ja analüüsinud erinevaid õpiringi meetodeid ja… Continue reading Õpiringi juhtimine lasteaias

Õpioskuste arendamine digirikkas keskkonnas

Eesmärk Panna õpetajad mõistma õpioskuste ja eneseregulatsiooni toetamise olulisust kognitiivsete ja metakognitiivsete õpistrateegiate õpetamise kaudu. Lisaks õpetada hindama ja arendama õppijate õpioskuseid. Vastavalt kooli soovile võib koolitusele eelneda tundide vaatlus, nähtu analüüs õpetajaga, õppijate õpioskuste hindamine ning pärast koolitust nõustamine ja järelhindamine. Väljundid Õpitakse mõistma õpioskuste õpetamise ja eneseregulatsiooni toetamise tähtsust ja erinevaid kognitiivseid ning… Continue reading Õpioskuste arendamine digirikkas keskkonnas