Võrgustikuvõimekuse kompassi toetuspakett

Eesmärk Sekkumine aitab haridusasutusel kaardistada oma vajadused ja võimalused seoses haridusvõrgustikuga kolmel funktsionaalsel tasandil. Tuvastatakse arengukohad, kus võrgustikuvõimendus saab anda lisandväärtust. Kavandatakse edasised tegevused ja vajadusel koolitus, kootsing jm võimestavad tegevused haridusuuenduskeskuse spetsialistide poolt. Väljundid Haridusasutus saab võrgustikutegevuse kava. Sihtrühm koolieelse lasteasutuse õpetajad ja juhtkond, kooliõpetajad ja juhtkond, ülikooli õppejõud ja juhtkond Maht sõltub soovitud… Continue reading Võrgustikuvõimekuse kompassi toetuspakett

Toimetulek määramatusega tehnoloogia rakendamisel (inglise keeles)

Eesmärk Saada lahti määramatusest, mida tekitab tehnoloogia kasutamine õppetöös. Selleks osaletakse õpitoas, kus tutvustatakse erinevaid tehnoloogilisi lahendusi – e-õpet, veebiseminari korraldamist ning õppe- ja hüpervideote valmistamist. Seejärel kohtutakse kogemuste vahetamiseks ning jätkatakse tehnoloogia kasutamisega oma töös. Koolituse lõpul kogunetakse taas, et oma kogemust mõtestada. Väljundid Koolitus õpetab mõistma määramatuse rolli ja sellega toimetulekut haridusuuenduses. Õpetaja… Continue reading Toimetulek määramatusega tehnoloogia rakendamisel (inglise keeles)

Teemaõppe kavandamine koolis

Eesmärk Pakkuda tuge teemaõppe kavandamiseks koolis. Teemaõpe on teatud teemaringiga seotud aineülene õpe, näiteks teemal vastuhakk, tervis vmt. Koos luuakse ühine õpistsenaarium, millesse lõimitakse õppekava läbivad teemad. Õppeprotsessi kavandatakse koostöös õpilastega nende vajadustest lähtuvalt. Väljundid Õpetaja oskab koolituse järgselt planeerida kooli õppe-eesmärkidega kooskõlas lõimingulist teemaõpet lähtudes nüüdisaegsest õpikäsitusest. Ta on inspiratsiooniks ja toeks kolleegidele õppeprotsessi… Continue reading Teemaõppe kavandamine koolis

Muutuste vastuvõtlikkuse mõõtmine ja suurendamine

Eesmärk See hindamisteenus on mõeldud andmaks parasjagu muudatusi sisseviivale haridusasutusele ülevaadet, kuidas nende töötajad muudatustesse suhtuvad ja kuivõrd nende suhtumine ajas muutub. See võimaldab mõista, kui palju on neid töötajaid, kes on muutustele avatud, ja neid, kelle jaoks muutused on vastumeelsed. Tulemustest lähtuvalt koostatakse asutusele raport, mis hõlmab soovitusi soovitud suunas edasi liikumiseks. Väljundid Haridusasutus… Continue reading Muutuste vastuvõtlikkuse mõõtmine ja suurendamine

Haridusasutuse uuendusmeelsuse hindamise ja arengu suunamise pakett

Eesmärk See hindamisteenus aitab määrata asutuse uuendusmeelsuse taseme, tuvastada arenguvajaduse(d) ja kavandada edasist tegevust, kasutades selleks sisehindamisele suunatud kootsingut ja küsimustikku, mida on võimalik kollektiivil või juhtkonnal iseseisvalt täita. Protsessi jooksul on toeks haridusuuenduse spetsialist. Väljundid Haridusasutus saab teada oma arenguvajadused ja sellest lähtuvalt kavandada valitud muutuse kavandamise ja elluviimise protsessi. Soovi korral koostatakse seejärel… Continue reading Haridusasutuse uuendusmeelsuse hindamise ja arengu suunamise pakett

Õpilaste lugemisoskuse ja tekstimõistmise arendamine

Eesmärk Suunata mõistma, kui oluline on laste lugemisoskuse ja sügavama tekstimõistmise arendamine ja selle toetamine. Lastest, kes kasutavad lugemisel teadlikke strateegiaid, arenevad sihikindlad mõtlejad ja iseseisvad õppijad. See sekkumine süvendab õpetajate teadmisi ja praktilisi oskusi tekstimõistmise arendamisest erinevatel kognitiivsetel tasanditel. Väljundid Õpetaja saab teadmised tekstimõistmise olemusest ja strateegiatest nende rakendamiseks ning oskab neid eesmärgipäraselt lastele… Continue reading Õpilaste lugemisoskuse ja tekstimõistmise arendamine

Õppevara analüüsimine ja hindamine alushariduses ja põhikooli I–II kooliastmes

Eesmärk Õpetajate ettevalmistuses ja töös on oluline koht oskusel orienteeruda olemasolevas õppevaras ning valida, kohandada ja luua ise kvaliteetset õppevara. Selle koolitusega süvendatakse lasteaia- ja kooliõpetajate ning õpetajahariduse üliõpilaste teadmisi ja oskusi, analüüsimaks ja hindamaks iseseisvalt õppevara, mis toetaks laste arengut ja õpilaste õppimist. Väljundid Koolituse läbinu õpib tundma kvaliteetse õppevara kriteeriumeid, oskab neist lähtuvalt… Continue reading Õppevara analüüsimine ja hindamine alushariduses ja põhikooli I–II kooliastmes

Kaasava hariduse edendamine põhikoolis

Eesmärk Tõhustada kaasava hariduse rakendamist, mis annab võrdsed võimalused kõigile olenemata nende eripäradest. Lähtuvalt haridusasutuse vajadustest ja probleemidest, pakutakse võimalust õppida koostama individuaalset õpikava, korraldama tugimeeskonna tööd, ennetama erinevaid raskuseid ja õppida nendega toimetulekut, suhtlema lapsevanemaga, toetama erivajadustega lapsi ja omandama paremad kolleegide toetamise oskused hoidmaks meeskonda tugevana. Väljundid Kasvab õpetajate kompetents tuge vajavate laste… Continue reading Kaasava hariduse edendamine põhikoolis

Õpiringi juhtimine üldhariduskoolis

Eesmärk Õpetajatele ja juhtkonna liikmetele õpetatakse vajalikke pädevusi õpiringi juhtimiseks koolis, sh õpetatakse seostama õpiringi nüüdisaegse õpikäsitusega, mängitakse praktiliselt läbi olulisimad õpiringis kasutatavad meetodid ning kujunetakse läbi oma kogemuste reflekteerimise pädevamaks professionaaliks, andes oma õpilastele eeskuju elukestvas õppes. Väljundid Õpetaja hakkab senisest enam teadvustama ja väärtustama kollegiaalset koostööd. Ta on läbi proovinud ja analüüsinud erinevaid… Continue reading Õpiringi juhtimine üldhariduskoolis

Sissejuhatus mitmekultuurilisse haridusse (eesti või inglise keeles)

Eesmärk Koolitus pakub õpetajatele sissejuhatust mitmekultuurilise hariduse ning kultuuridevahelise suhtlemise teemadesse, mille mõistmine on Eesti koolides kasvava keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse tõttu üha olulisem. Väljundid Omandatakse ülevaade levinumatest kultuurikäsitustest, kultuuridevahelise suhtlemise põhitõed ning oskus end ja oma õpilasi mitmekultuurilisest vaatepunktist lähtuvalt analüüsida. Õpitakse tuvastama ja analüüsima stereotüüpseid lähenemisi ja eelarvamusi nii õppimises kui ka õpetamises.… Continue reading Sissejuhatus mitmekultuurilisse haridusse (eesti või inglise keeles)