Võrgustikuvõimekuse kompassi toetuspakett

Eesmärk Sekkumine aitab haridusasutusel kaardistada oma vajadused ja võimalused seoses haridusvõrgustikuga kolmel funktsionaalsel tasandil. Tuvastatakse arengukohad, kus võrgustikuvõimendus saab anda lisandväärtust. Kavandatakse edasised tegevused ja vajadusel koolitus, kootsing jm võimestavad tegevused haridusuuenduskeskuse spetsialistide poolt. Väljundid Haridusasutus saab võrgustikutegevuse kava. Sihtrühm koolieelse lasteasutuse õpetajad ja juhtkond, kooliõpetajad ja juhtkond, ülikooli õppejõud ja juhtkond Maht sõltub soovitud… Continue reading Võrgustikuvõimekuse kompassi toetuspakett

Toimetulek määramatusega tehnoloogia rakendamisel (inglise keeles)

Eesmärk Saada lahti määramatusest, mida tekitab tehnoloogia kasutamine õppetöös. Selleks osaletakse õpitoas, kus tutvustatakse erinevaid tehnoloogilisi lahendusi – e-õpet, veebiseminari korraldamist ning õppe- ja hüpervideote valmistamist. Seejärel kohtutakse kogemuste vahetamiseks ning jätkatakse tehnoloogia kasutamisega oma töös. Koolituse lõpul kogunetakse taas, et oma kogemust mõtestada. Väljundid Koolitus õpetab mõistma määramatuse rolli ja sellega toimetulekut haridusuuenduses. Õpetaja… Continue reading Toimetulek määramatusega tehnoloogia rakendamisel (inglise keeles)

Muutuste vastuvõtlikkuse mõõtmine ja suurendamine

Eesmärk See hindamisteenus on mõeldud andmaks parasjagu muudatusi sisseviivale haridusasutusele ülevaadet, kuidas nende töötajad muudatustesse suhtuvad ja kuivõrd nende suhtumine ajas muutub. See võimaldab mõista, kui palju on neid töötajaid, kes on muutustele avatud, ja neid, kelle jaoks muutused on vastumeelsed. Tulemustest lähtuvalt koostatakse asutusele raport, mis hõlmab soovitusi soovitud suunas edasi liikumiseks. Väljundid Haridusasutus… Continue reading Muutuste vastuvõtlikkuse mõõtmine ja suurendamine

Haridusasutuse uuendusmeelsuse hindamise ja arengu suunamise pakett

Eesmärk See hindamisteenus aitab määrata asutuse uuendusmeelsuse taseme, tuvastada arenguvajaduse(d) ja kavandada edasist tegevust, kasutades selleks sisehindamisele suunatud kootsingut ja küsimustikku, mida on võimalik kollektiivil või juhtkonnal iseseisvalt täita. Protsessi jooksul on toeks haridusuuenduse spetsialist. Väljundid Haridusasutus saab teada oma arenguvajadused ja sellest lähtuvalt kavandada valitud muutuse kavandamise ja elluviimise protsessi. Soovi korral koostatakse seejärel… Continue reading Haridusasutuse uuendusmeelsuse hindamise ja arengu suunamise pakett

Kuidas toetada gümnasiste “nokitsemisel” tehnoloogiaga

Eesmärk Tutvuda nn ”nokitsemisega” (tinkering, ingl k), mis aitab õpilastel kujundada avatud suhtumist tehnoloogia kasutamisel oma õppepraktikas. Õppurid tutvuvad erinevate tehnoloogiliste vahendite ja lahendustega, et kavandada ise õpitegevus, mis neile atraktiivne tundub. Vajalike vahenditega varustab korraldaja. Väljundid Õpetajad saavad teada, mis on “nokitsemine” ja mis rolli see tehnoloogia kasutamises mängib. Õpilased avastavad uusi põnevaid tehnoloogialahendusi… Continue reading Kuidas toetada gümnasiste “nokitsemisel” tehnoloogiaga

Õpioskuste arendamine digirikkas keskkonnas

Eesmärk Panna õpetajad mõistma õpioskuste ja eneseregulatsiooni toetamise olulisust kognitiivsete ja metakognitiivsete õpistrateegiate õpetamise kaudu. Lisaks õpetada hindama ja arendama õppijate õpioskuseid. Vastavalt kooli soovile võib koolitusele eelneda tundide vaatlus, nähtu analüüs õpetajaga, õppijate õpioskuste hindamine ning pärast koolitust nõustamine ja järelhindamine. Väljundid Õpitakse mõistma õpioskuste õpetamise ja eneseregulatsiooni toetamise tähtsust ja erinevaid kognitiivseid ning… Continue reading Õpioskuste arendamine digirikkas keskkonnas