Sissejuhatus mitmekultuurilisse haridusse (eesti või inglise keeles)

Eesmärk

Koolitus pakub õpetajatele sissejuhatust mitmekultuurilise hariduse ning kultuuridevahelise suhtlemise teemadesse, mille mõistmine on Eesti koolides kasvava keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse tõttu üha olulisem.

Väljundid

Omandatakse ülevaade levinumatest kultuurikäsitustest, kultuuridevahelise suhtlemise põhitõed ning oskus end ja oma õpilasi mitmekultuurilisest vaatepunktist lähtuvalt analüüsida. Õpitakse tuvastama ja analüüsima stereotüüpseid lähenemisi ja eelarvamusi nii õppimises kui ka õpetamises. Õpitakse analüüsima mitmekultuurilises klassiruumis esineda võivaid keerulisi olukordi ja arutlema võimalike lahenduste üle.

Sihtrühm

õpetajad I, II ja III kooliastmes, kooli juhtkond, tugispetsialistid ja huvijuhid

Maht

2 päeva

Õppekeel

eesti või inglise keel

Õppeteenustasu

2400€

Läbiviijad
Sandra Järv
TÜ haridusteaduste spetsialist
Laura Kirss
TÜ haridusteaduste teadur

Tellimine
haridustark@ut.ee

Lisainfo

Tutvu ka teenuse loomisele eelnenud teadustööga