Toimetulek määramatusega tehnoloogia rakendamisel (inglise keeles)

Eesmärk Saada lahti määramatusest, mida tekitab tehnoloogia kasutamine õppetöös. Selleks osaletakse õpitoas, kus tutvustatakse erinevaid tehnoloogilisi lahendusi – e-õpet, veebiseminari korraldamist ning õppe- ja hüpervideote valmistamist. Seejärel kohtutakse kogemuste vahetamiseks ning jätkatakse tehnoloogia kasutamisega oma töös. Koolituse lõpul kogunetakse taas, et oma kogemust mõtestada. Väljundid Koolitus õpetab mõistma määramatuse rolli ja sellega toimetulekut haridusuuenduses. Õpetaja… Continue reading Toimetulek määramatusega tehnoloogia rakendamisel (inglise keeles)

Õppevara analüüsimine ja hindamine alushariduses ja põhikooli I–II kooliastmes

Eesmärk Õpetajate ettevalmistuses ja töös on oluline koht oskusel orienteeruda olemasolevas õppevaras ning valida, kohandada ja luua ise kvaliteetset õppevara. Selle koolitusega süvendatakse lasteaia- ja kooliõpetajate ning õpetajahariduse üliõpilaste teadmisi ja oskusi, analüüsimaks ja hindamaks iseseisvalt õppevara, mis toetaks laste arengut ja õpilaste õppimist. Väljundid Koolituse läbinu õpib tundma kvaliteetse õppevara kriteeriumeid, oskab neist lähtuvalt… Continue reading Õppevara analüüsimine ja hindamine alushariduses ja põhikooli I–II kooliastmes

Sissejuhatus mitmekultuurilisse haridusse (eesti või inglise keeles)

Eesmärk Koolitus pakub õpetajatele sissejuhatust mitmekultuurilise hariduse ning kultuuridevahelise suhtlemise teemadesse, mille mõistmine on Eesti koolides kasvava keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse tõttu üha olulisem. Väljundid Omandatakse ülevaade levinumatest kultuurikäsitustest, kultuuridevahelise suhtlemise põhitõed ning oskus end ja oma õpilasi mitmekultuurilisest vaatepunktist lähtuvalt analüüsida. Õpitakse tuvastama ja analüüsima stereotüüpseid lähenemisi ja eelarvamusi nii õppimises kui ka õpetamises.… Continue reading Sissejuhatus mitmekultuurilisse haridusse (eesti või inglise keeles)

Kultuuritundlik õpetamine: kuidas võtta koolis arvesse õpilaste mitmekesist kultuuritausta (eesti või inglise keeles)

Eesmärk Paketi eesmärk on tutvustada õpilaste kultuuritausta kaasamise vajalikkust õppeprotsessis. Lisaks selgitada, kuidas õpilaste kultuuri peaks õpikeskkonna kujundamisel arvesse võtma ning milliseid tööviise ja meetodeid ainetundides kultuuritundliku õpetamise põhimõtetest lähtuvalt kasutama. Osalevad õpetajad kannavad uued teadmised jooksvalt praktikasse oma töökavade koostamise, muutmise ja täiendamise näol. Pakett arendab mitmekülgselt õpetajate kultuuritundliku õpetamise oskusi ja seeläbi areneb… Continue reading Kultuuritundlik õpetamine: kuidas võtta koolis arvesse õpilaste mitmekesist kultuuritausta (eesti või inglise keeles)

Teadlaseks saamine: akadeemilistes ringkondades määramatusega silmitsi seismine (inglise keeles)

Eesmärk See arengupakett aitab doktorantidel ja magistrantidel saada lahti määramatusest, mis tekib teadlaseks saamise ja uurimistöö kirjutamisega. Selleks õpitakse tundma määramatuse olemust ja arutletakse teadlaseks saamisega seotud määramatuse üle ning õpitakse akadeemilises ringkonnas määramatusega silmitsi seisma. Väljundid Tudeng saab määramatusest paremini aru ja oskab seda tuvastada. Lisaks omandab ta oskuse erinevate võtete abil määramatusest ülesaamiseks.… Continue reading Teadlaseks saamine: akadeemilistes ringkondades määramatusega silmitsi seismine (inglise keeles)