Kaasava hariduse edendamine põhikoolis

Eesmärk Tõhustada kaasava hariduse rakendamist, mis annab võrdsed võimalused kõigile olenemata nende eripäradest. Lähtuvalt haridusasutuse vajadustest ja probleemidest, pakutakse võimalust õppida koostama individuaalset õpikava, korraldama tugimeeskonna tööd, ennetama erinevaid raskuseid ja õppida nendega toimetulekut, suhtlema lapsevanemaga, toetama erivajadustega lapsi ja omandama paremad kolleegide toetamise oskused hoidmaks meeskonda tugevana. Väljundid Kasvab õpetajate kompetents tuge vajavate laste… Continue reading Kaasava hariduse edendamine põhikoolis

Sissejuhatus mitmekultuurilisse haridusse (eesti või inglise keeles)

Eesmärk Koolitus pakub õpetajatele sissejuhatust mitmekultuurilise hariduse ning kultuuridevahelise suhtlemise teemadesse, mille mõistmine on Eesti koolides kasvava keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse tõttu üha olulisem. Väljundid Omandatakse ülevaade levinumatest kultuurikäsitustest, kultuuridevahelise suhtlemise põhitõed ning oskus end ja oma õpilasi mitmekultuurilisest vaatepunktist lähtuvalt analüüsida. Õpitakse tuvastama ja analüüsima stereotüüpseid lähenemisi ja eelarvamusi nii õppimises kui ka õpetamises.… Continue reading Sissejuhatus mitmekultuurilisse haridusse (eesti või inglise keeles)

Kultuuritundlik õpetamine: kuidas võtta koolis arvesse õpilaste mitmekesist kultuuritausta (eesti või inglise keeles)

Eesmärk Paketi eesmärk on tutvustada õpilaste kultuuritausta kaasamise vajalikkust õppeprotsessis. Lisaks selgitada, kuidas õpilaste kultuuri peaks õpikeskkonna kujundamisel arvesse võtma ning milliseid tööviise ja meetodeid ainetundides kultuuritundliku õpetamise põhimõtetest lähtuvalt kasutama. Osalevad õpetajad kannavad uued teadmised jooksvalt praktikasse oma töökavade koostamise, muutmise ja täiendamise näol. Pakett arendab mitmekülgselt õpetajate kultuuritundliku õpetamise oskusi ja seeläbi areneb… Continue reading Kultuuritundlik õpetamine: kuidas võtta koolis arvesse õpilaste mitmekesist kultuuritausta (eesti või inglise keeles)

Kaasava hariduse edendamine lasteaias

Eesmärk Tõhustada kaasava hariduse rakendamist, mis annab võrdsed võimalused kõigile olenemata nende eripäradest. Lähtuvalt haridusasutuse vajadustest ja probleemidest, pakutakse võimalust õppida hindama lapse arengut ja erivajadusi, õppida rakendama lähtuvalt juhtumist individuaalset arenduskava, lihvida suhtlemisoskust lapsevanematega vestlemisel, õppida ohjeldama käitumisprobleemidega lapsi, õppida mõistma paremini teisest kultuurist ja keelebarjääriga lapsi ning omandada paremad kolleegide toetamise oskused hoidmaks… Continue reading Kaasava hariduse edendamine lasteaias