Lõiminguliste õpistsenaariumite loomine ja kohandamine

Eesmärk Koolitus pakub tuge teemaõppe kavandamiseks ja eestvedamiseks, mis teeb õppimise õpilaste jaoks arusaadavamaks, kuna võimaldab teemasid omavahel seostada, mitte ei keskendu kitsalt ühe aine õpetamisele. Õpetajatel on võimalik loovas ja kollegiaalselt toetavas õhkkonnas analüüsida ja luua nüüdisaegsel õpikäsitusel põhinevaid uuenduslikke õppeviise humanitaar- ja sotsiaalainetes. Väljundid Õpetaja õpib nüüdisaegsest õpikäsitusest lähtuvalt planeerima lõimingulist õpistsenaariumi. Ta… Continue reading Lõiminguliste õpistsenaariumite loomine ja kohandamine

Õppevara analüüsimine ja hindamine alushariduses ja põhikooli I–II kooliastmes

Eesmärk Õpetajate ettevalmistuses ja töös on oluline koht oskusel orienteeruda olemasolevas õppevaras ning valida, kohandada ja luua ise kvaliteetset õppevara. Selle koolitusega süvendatakse lasteaia- ja kooliõpetajate ning õpetajahariduse üliõpilaste teadmisi ja oskusi, analüüsimaks ja hindamaks iseseisvalt õppevara, mis toetaks laste arengut ja õpilaste õppimist. Väljundid Koolituse läbinu õpib tundma kvaliteetse õppevara kriteeriumeid, oskab neist lähtuvalt… Continue reading Õppevara analüüsimine ja hindamine alushariduses ja põhikooli I–II kooliastmes

Teadlaseks saamine: akadeemilistes ringkondades määramatusega silmitsi seismine (inglise keeles)

Eesmärk See arengupakett aitab doktorantidel ja magistrantidel saada lahti määramatusest, mis tekib teadlaseks saamise ja uurimistöö kirjutamisega. Selleks õpitakse tundma määramatuse olemust ja arutletakse teadlaseks saamisega seotud määramatuse üle ning õpitakse akadeemilises ringkonnas määramatusega silmitsi seisma. Väljundid Tudeng saab määramatusest paremini aru ja oskab seda tuvastada. Lisaks omandab ta oskuse erinevate võtete abil määramatusest ülesaamiseks.… Continue reading Teadlaseks saamine: akadeemilistes ringkondades määramatusega silmitsi seismine (inglise keeles)