Nüüdisaegsele õpikäsitusele tuginevad teadustööd

Eradze, M., Bardone, E., & Dipace, A. (2021). Theorising on covid-19 educational emergency: magnifying glasses for the field of educational technology. Learning, Media and Technology, (xx)xx, 1-16.

Artikkel annab teoreetilise raamistiku, mis seob tehnoloogia kasutamise hariduses ebakindluse rolliga. Täpsemalt näitab artikkel, et haridusinnovatsiooni ei saa lahutada ebakindlusest ja võimalustest, mida õpetajad sõnastavad seoses õpetamise ja õppimise ümberkorraldamisega.


Saks, K., Noppel, A. ja Ilves, H. (2020). Teachers’ Awareness And Practical Activities When Facilitating Learners’ Learning Skills. European Proceedings of International Conference on Education and Educational Psychology EpICEEPSY: ICEEPSY 2020. Ed. P. Besedová, N Heinrichová, & J. Ondráková. European Publisher, 199−209. (European Proceedings of Social and Behavioural Sciences).

Uuringu eesmärk oli välja selgitada õpetajate tegevused tunnis õppijate õpiprotsessi, sh nende õpioskuste toetamisel, lisaks nende teadlikkus, suhtumised ja arvamused õppijate õpioskuste toetamise vajalikkusest. Andmeid koguti tunnivaatluste ja intervjuudega. Tulemused näitasid, et sõltumata kooliastmest on valdav õppijate kognitiivsete õpitegevuste toetamine, metakognitiivseid õpitegevusi kasutati ja toetati ainult lasteaias ja gümnaasiumis. Kuigi õpetajad tunnistavad õpioskuste olulisust, ei toetata neid õpiprotsessis teadlikult ja sihipäraselt. Õpetajad keskenduvad eelkõige aineteadmiste õpetamisele ning õpioskuste arendamisele tavapäraselt tähelepanu ei pöörata.