Nüüdisaegsele õpikäsitusele tuginevad teadustööd

Eradze, M., Bardone, E., & Dipace, A. (2021). Theorising on covid-19 educational emergency: magnifying glasses for the field of educational technology. Learning, Media and Technology, (xx)xx, 1-16. Artikkel annab teoreetilise raamistiku, mis seob tehnoloogia kasutamise hariduses ebakindluse rolliga. Täpsemalt näitab artikkel, et haridusinnovatsiooni ei saa lahutada ebakindlusest ja võimalustest, mida õpetajad sõnastavad seoses õpetamise ja õppimise… Continue reading Nüüdisaegsele õpikäsitusele tuginevad teadustööd

Kaasava hariduse arendamisega seotud teadustööd

Vint, K. ja Šuman, C. (2021). Kaasav ja kvaliteetne haridus lasteaiarühmas: eripedagoogiline tugi õpetajatele. Juhendaja Pille Häidkind. Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut, magistritöö. Tegevusuuringu eesmärgiks oli katsetada eripedagoogiliste koolituste ja nõustamise kombinatsiooni rühmaõpetajate toetamisel ning hinnata selle sobilikkust kaasava hariduse edenemiseks lasteaiarühma tasandil. Uuringu tulemusena selgusid aspektid, mida õpetajad on esmajoones valmis rühmakeskkonnas muutma,… Continue reading Kaasava hariduse arendamisega seotud teadustööd

Õpetaja professionaalse arenguga seotud teadustööd

Leijen, Ä., Pedaste, M. ja Baucal, A. (2021). Assessing student teachers’ agency and using it for predicting commitment to teaching. European Journal of Teacher Education, 1-17. Artikkel keskendub õpetajakoolituse üliõpilaste agentsuse ehk tegevusvõimekuse uurimisele. Artiklis tutvustatakse Pedagogicumi kompetentsikeskuse projekti raames välja töötatud tegevusvõimekuse küsimustikku ja 168 õpetajakoolituse üliõpilase hulgas korraldatud uuringu tulemusi. Lisaks tegevusvõimekuse dimensioonidele erinevates… Continue reading Õpetaja professionaalse arenguga seotud teadustööd

Aine- ja valdkonnadidaktika teaduspõhise arendamisega seotud teadustööd

Schihalejev, O., Org, A., Remmik, M. ja Vija, M. (2021). Partners in crime: the professional development of adult educators during in-service training for master teachers. In INTED2021 Proceedings (pp. 5100-5109). IATED. Tegevusuuringu abil selgitati välja ja analüüsiti õpetajate õpetamisalaste hoiakute ja oskuste muutumist nüüdisaegset õpikäsitust toetavate aktiivõppemeetodite, näiteks reisiõpe, teemaõpe ja muu taolise loomise ja kasutamise koolitustegevuse… Continue reading Aine- ja valdkonnadidaktika teaduspõhise arendamisega seotud teadustööd

Haridustehnoloogiliste lahendustega seotud teadustööd

Pedaste, M., Kalmus, V. ja Vainonen, K. (vastu võetud). Digipädevuse dimensioonid ja nende hindamine põhikoolis. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 9(2). Artiklis tutvustatakse uuringut, milles leiti digipädevuse empiiriliselt eristatavate dimensioonid, tuginedes EU Kids Online’i küsitluse ja Eesti katselise digipädevuse tasemetöö andmetele. Kahe andmestiku põhjal eristati üheksa digipädevuse dimensiooni: digivahenditega operatsioonide tegemine, digimaailmas suhtlemine, digimaterjalide loomine, digisisu programmeerimine, hinnang… Continue reading Haridustehnoloogiliste lahendustega seotud teadustööd