Võrgustikuvõimekuse kompassi toetuspakett

Eesmärk Sekkumine aitab haridusasutusel kaardistada oma vajadused ja võimalused seoses haridusvõrgustikuga kolmel funktsionaalsel tasandil. Tuvastatakse arengukohad, kus võrgustikuvõimendus saab anda lisandväärtust. Kavandatakse edasised tegevused ja vajadusel koolitus, kootsing jm võimestavad tegevused haridusuuenduskeskuse spetsialistide poolt. Väljundid Haridusasutus saab võrgustikutegevuse kava. Sihtrühm koolieelse lasteasutuse õpetajad ja juhtkond, kooliõpetajad ja juhtkond, ülikooli õppejõud ja juhtkond Maht sõltub soovitud… Continue reading Võrgustikuvõimekuse kompassi toetuspakett

Nüüdisaegsele õpikäsitusele tuginevad teadustööd

Eradze, M., Bardone, E., & Dipace, A. (2021). Theorising on covid-19 educational emergency: magnifying glasses for the field of educational technology. Learning, Media and Technology, (xx)xx, 1-16. Artikkel annab teoreetilise raamistiku, mis seob tehnoloogia kasutamise hariduses ebakindluse rolliga. Täpsemalt näitab artikkel, et haridusinnovatsiooni ei saa lahutada ebakindlusest ja võimalustest, mida õpetajad sõnastavad seoses õpetamise ja õppimise… Continue reading Nüüdisaegsele õpikäsitusele tuginevad teadustööd

Kaasava hariduse arendamisega seotud teadustööd

Vint, K. ja Šuman, C. (2021). Kaasav ja kvaliteetne haridus lasteaiarühmas: eripedagoogiline tugi õpetajatele. Juhendaja Pille Häidkind. Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut, magistritöö. Tegevusuuringu eesmärgiks oli katsetada eripedagoogiliste koolituste ja nõustamise kombinatsiooni rühmaõpetajate toetamisel ning hinnata selle sobilikkust kaasava hariduse edenemiseks lasteaiarühma tasandil. Uuringu tulemusena selgusid aspektid, mida õpetajad on esmajoones valmis rühmakeskkonnas muutma,… Continue reading Kaasava hariduse arendamisega seotud teadustööd